UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Michelangelo Palloni był artystą wrażliwym na kolor i światło, potrafiącym umiejętnie budować ekspresyjną narrację z pomocą póz i gestów oraz grupować postaci w zretoryzowanej kompozycji, często w skrócie perspektywicznym, w oprawie doskonale rozrysowanej architektury.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Planowanie muzeum w otoczeniu | sprawozdanie z międzynarodowego seminarium ICOM

ICOM_8.jpg

16 i 17 maja 2017 odbyło się w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie międzynarodowe seminarium współorganizowane z muzeum przez ICOM Europe i ICOM Polska zatytułowane „Planowanie muzeum w otoczeniu” zrealizowane w cyklu ICOM Europe „Główne kierunki w zarządzaniu muzeum”.

Punktem wyjścia była przegłosowana na Konferencji Generalnej ICOM w Mediolanie 9 lipca 2016 roku – rezolucja zatytułowana „Odpowiedzialność muzeum za krajobraz” , która otworzyła ważny i trudny rozdział w historii muzeów. Po raz pierwszy w XXI wieku – to, co w istocie stanowi esencję zachodzących w świecie muzeów zmian – zostało ujęte w treści rezolucji (w załączeniu treść w tłumaczeni na język polski). Jej praktyczne wdrożenie wymaga nie tylko zmiany myślenia w samych muzeach, ale przede wszystkim wielkiej pracy na rzecz zrozumienia przez system administracji państwa czy samorządów terytorialnych oraz przez polityków i innych decydentów – nowej roli, jaką te instytucje mogą z sukcesem pełnić w ochronie dziedzictwa kultury, natury i uczestnictwie w działalności społecznej. Muzea są bowiem największymi ze względu na wartość zbiorów i najwyższy profesjonalizm instytucjami opieki nad dziedzictwem materialnym i niematerialnym, dodatkowo wyspecjalizowanymi w przekazywaniu wzorów kultury i ich wartości oraz edukacji społecznej. Ponadto pełnią rolę generatorów turystyki masowej i z tego powodu stanowią ważne ogniwo gospodarki czasu wolnego.

Uczestnikami seminarium byli najwybitniejsi znawcy zagadnienia, a zarazem inicjatorzy rezolucji: Luis RAPOSO prezydent ICOM Europe, Alberto GARLANDINI – prezydent ICOM Włochy i członek Komitetu Doradczego ICOM, Dorota Folga Januszewska, prezydent ICOM Polska i prezydent Komitetu ds. Rezolucji ICOM, który przygotował w/s zalecenia, Daniele JALLA, prezydent ICOM Włochy w l. 2004-2010 i inicjator wielu działań w Piemoncie i Włoszech mających na celu przekształcenie całych miast w „żyjące muzea”; François MAIRESSE, prezydent ICOFOM, profesor muzeologii na Sorbonie, Donatella MURTAS, architekt i muzeolog, inicjatorka jednego z pierwszych eco-muzeów w Europie - Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite di Cortemilia (Cuneo). Polskę reprezentowało liczne grono dyrektorów muzeów zarządzających złożonym i rozprzestrzenionym dziedzictwem, wskazując, iż wiele założeń rezolucji zostało już w praktyce przetestowanych w polskim muzealnictwie.

Propozycje i doświadczenia zebrane po seminarium stanowić będą podstawę wydania publikacji pt. ODPOWIEDZIALNOŚC MUZEUM ZA KRAJOBRAZ, planowanej w serii „Muzeologia”, wydawanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i TAiWPN UNIVERSITAS.

Treść rezolucji

Rezolucja nr 1 przyjęta przez 31. Zgromadzenie Generalne ICOM 9 lipca 2016 w Mediolanie

http://icom.museum/the-governance/general-assembly/resolutions-adopted-by-icoms-general-assemblies-1946-to-date/milan-2016/

Odpowiedzialność muzeów za krajobraz[1]

Muzea i krajobrazy stanowią istotny element fizycznego, naturalnego, społecznego i symbolicznego środowiska człowieka.

Otoczenie krajobrazowe (pejzaż) jest wysoce złożonym systemem powiązań, definiowanych (określanych) relacjami między czynnikami społecznymi i naturą. Bogactwo krajobrazu ma swoje źródło w jego różnorodności.

Muzea są częścią krajobrazu. Gromadzą materialne i niematerialne dziedzictwo powiązane z otoczeniem. Kolekcji (zbiorów muzealnych) będących częścią dziedzictwa nie można wyjaśnić bez osadzenia ich w otaczającym pejzażu.

Muzea ponoszą szczególną odpowiedzialność za otaczający je krajobraz, zarówno o charakterze miejskim jak wiejskim. Skutkiem jest podwójny obowiązek nałożony na muzea: z jednej strony zarządzają one i ponoszą koszty utrzymania dziedzictwa z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju danego obszaru, z drugiej strony ogniskują uwagę na obrazowaniu i przedstawieniach , które określają i identyfikuję pejzaż sam w sobie.

Mając na uwadze powyższe, a także:

1 Pamiętając przyjęte konwencje UNESCO, Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów oraz Kodeks Etyki Muzeów Historii Naturalnej;

2. Wiedząc, iż koncepcja pejzażu kulturowego obejmuje nie tylko fizyczny obszar, lecz także szeroki zakres czynników niematerialnych – od języka po styl życia; od wierzeń religijnych po różne formy życia społecznego, od technologii po sposoby życia i wytwarzania, a także systemy władzy oraz przemiany wynikające z różnic między pokoleniami ;

3. Zdając sobie sprawę, iż tak sformułowana koncepcja obejmuje otoczenie dźwiękowe, zapachowe, sensoryczne, pejzaż umysłowy, a także środowisko pamięci i konflikty, często przechowywane i zapisane w miejscach, obiektach, dokumentach i obrazach, otwierają się nieograniczone możliwości działania muzeów na rzecz kształtowania krajobrazu kulturowego;

4. Rozumiejąc, iż muzea dzięki wiedzy specjalistycznej i doświadczeniu swoich pracowników podnoszą świadomość społeczną, pomagając tym samym w podejmowaniu decyzji, co także ma wpływ na przekształcenie otaczającego krajobrazu;

5. Biorąc pod uwagę iż muzea współdziałają z innymi instytucjami w celu zachowania dziedzictwa, zarządzają nim i dbają o jego rozwój.

31. Zgromadzenie Generalne ICOM zaleca aby:

Muzea rozszerzyły swoją misję, obejmując prawną i funkcjonalną ochroną oraz biorąc w zarząd budynki i miejsca o charakterze krajobrazu kulturowego – jako „muzea o poszerzonych kompetencjach”, zapewniając wzmocniona ochronę i dostęp do dziedzictwa w bliskiej współpracy ze społecznościami.

Muzea przyczyniają się nie tylko do kształtowania wiedzy i wartości krajobrazów kulturowych, ale także do rozwoju określających je symbolicznych obszarów, tak aby pojęcie pejzażu kulturowego służyło określeniu wartości, które należy chronić, zachować i przekazać przyszłym pokoleniom, a także wskazaniu drogi, jaką można pójść aby działać zamiast kwestionować, krytykować i zmieniać.

Międzynarodowa Rada Muzeów kładzie nacisk na potrzebę podkreślania roli krajobrazu kulturowego, we wszelkiego typu regulacjach i dokumentach , takich jak: Definicja Muzeum, Statut ICOM, Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów.

Rezolucja uchwalona na podstawie rekomendacji zgłoszonej przez ICOM Francja, ICOM Włochy w dn. 5 lipca 2016, wspierana przez ICOFOM.

Opracowanie i redakcja: Komitet ds. Rezolucji, przewodnicząca: Dorota Folga-Januszewska, członkowie: Amareswar GALLA, Australia, Member; Rooksana OMAR, South Africa, Member; Luis RAPOSO, Portugal, Member; Emma NARDI, Italy, Member; Teti HADJINICOLAOU, Greece, Member; Vaiva LANKELIENE, Lithuania, Member.

Ex officio members: Hans Martin HINZ, Germany, ICOM President; Anne-Catherine Robert-Hauglustaine, France, ICOM Director General.

Przekład na język polski z języka francuskiego i angielskiego: Dorota Folga Januszewska

[1] W tekście tłumaczenia na jęz. polski używane są wymiennie słowa „krajobraz” i „pejzaż”, rozumiane jednak jako synonimy. 

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Konferencja

Muzea na straży przestrzeni | Artykuł (aktualność)

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie za jeden z priorytetowych celów stawia sobie ochronę bogactwa krajobrazowego. Z jednej strony …

famy_trabka_palac_w_wilanowie.jpg

Współpraca międzynarodowa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (artykuł)

W początku 2006 roku Muzeum Pałacu w Wilanowie zostało członkiem Stowarzyszenia Rezydencji Królewskich w Europie (Association des Résidences Royales Européennes). Stowarzyszenie skupia sieć instytucji kultury, które zarządzają rezydencjami królewskimi na terenie Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Niemiec, Portugalii, Rosji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i we Włoszech.

Pałac w Wilanowie, fot. W. Holnicki.jpg

Rezydencja wilanowska – wprowadzenie do wizyty (artykuł)

Bogactwo wątków i inspiracji, które potrafimy dziś odczytać w rezydencji wilanowskiej, jest w przeważającej mierze wynikiem erudycji króla Jana III.